• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
   

Prow/Projekty

Licznik odwiedzin

Dziś 120

Wczoraj 674

W tygodniu 3316

W miesiącu 5155

Łącznie 777412

Lokomotywą po wiedzę

organizator projektu

Organizator projektu

organizator projektu

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt 2018

Galeria 

Kolorowa Lokomotywa 2019

 

ARCHIWALNA WERSJA STRONY

 

Statut

Załącznik do Uchwały Nr XI/82/2007

Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 listopada 2007 r.

 

 

 

 

 

STATUT

DOMU KULTURY W ZELOWIE

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1. Dom Kultury w Zelowie, zwany w dalszej treści statutu Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr VII/34/94 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 listopada 1994 r.

 

§ 2. Dom Kultury działa na podstawie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji kultury, w szczególności na podstawie:

 

1) ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 – z późn. zmianami);

 

2) ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104);

 

3) niniejszego statutu;

 

4) innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 3. 1. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Zelów.

 

2. Terenem działania Domu Kultury jest obszar całej Polski.

 

 

§ 4. 1. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Zelów.

 

2. Dom Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

 

§ 5. Dom Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę, adres i nr telefonu.

 

 

 

Rozdział II

Cel i zakres działalności

 

 

 

§ 6. Podstawowym celem Domu Kultury jest nowoczesna organizacja wielokierunkowej działalności kulturalnej w warunkach samorządności lokalnej i gospodarki rynkowej.

 

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

 

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości artystycznej;

3) rozbudzanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań różnymi dziedzinami kultury i sztuki;

4) organizacja różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć kulturalnych;

5) prowadzenie specjalistycznej pomocy metodyczno-instruktażowej dla innych organizatorów działalności kulturalnej;

6) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach, działającymi w kraju i za granicą;

7) dokumentacja prowadzonej działalności.

 

2. Zadania wymienione w pkt 1 Dom Kultury może realizować poprzez organizowanie:

 

1) zespołowego uczestnictwa w kulturze;

2) różnorodnych form edukacji kulturalnej;

3) form indywidualnej aktywności kulturalnej;

4) imprez kulturalnych;

5) konferencji i szkoleń w zakresie działalności kulturalnej.

 

3. Dom Kultury może na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach:

 

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, kiermasze itp.;

2) prowadzić naukę języków obcych;

3) organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i turystyczne;

4) prowadzić działalność wydawniczą;

5) prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, muzycznego i innego;

6) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, obrzędowe i inne);

7) wynajmować pomieszczenia;

8) świadczyć usługi komputerowe, plastyczne, fotograficzne oraz inne usługi z zakresu kultury;

9) prowadzić impresariat artystyczny;

10) współpracować z innymi organizacjami w zakresie kultury.

 

 

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

 

 

§ 8. 1. Dom Kultury zarządzany jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Organizator na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.

 

2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Organizatora.

3. Dyrektor zarządza działalnością Domu Kultury, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną i finansową Domu Kultury.

4. Dyrektor podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

 

§ 9. Dyrektor jest przełożonym pracowników Domu Kultury w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 10. 1. W Domu Kultury mogą działać komisje, zespoły i kolegia jako organy pomocnicze, opiniodawcze i doradcze dyrektora.

 

2. Komisje, zespoły i kolegia powołuje dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.

 

§ 11. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

 

 

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

 

 

 

§ 12. Dom Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 13. Niezbędne środki do prowadzenia działalności kulturalnej oraz środki na utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona, zapewnia Domowi Kultury Organizator.

 

§ 14. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 

2. Plan działalności Domu Kultury obejmuje w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów oraz plan inwestycji.

 

§ 16. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Domu Kultury pochodzą z:

 

1) rocznej dotacji z budżetu gminy,

2) wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności statutowej,

3) ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

4) najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

6) oraz z innych źródeł.

 

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 17. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 18. Przekształcenia, podziału i likwidacji Domu Kultury może dokonać Organizator na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

 


Deklaracja

Patroni roku 2023

 

Aleksander Fredro


Mikołaj Kopernik


Wojciech Korfanty


Jan Matejko


Maurycy Mochnacki


Jerzy Nowosielski


Aleksandra Piłsudska


Włodzimierz Przerwa-Tetmajer


Paweł Edmund Strzelecki


Wisława Szymborska


Jadwiga Zamojska


Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

Kontrast

Nasi Partnerzy

RODO

RODO

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg