• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
   

Prow/Projekty

Licznik odwiedzin

Dziś 239

Wczoraj 446

W tygodniu 1821

W miesiącu 12649

Łącznie 884587

Lokomotywą po wiedzę

organizator projektu

Organizator projektu

organizator projektu

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt 2018

Galeria 

Kolorowa Lokomotywa 2019

 

ARCHIWALNA WERSJA STRONY

 

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2014

Dyrektora Domu Kultury w Zelowie

z dnia 17 listopada 2014 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY W ZELOWIE

 

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem prawnym określającym strukturę organizacyjną Domu Kultury w Zelowie, jego zakres działania, a także zakres obowiązków i odpowiedzialności osób w nim zatrudnionych.

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Dom Kultury w Zelowie działa na podstawie:

 

1. Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 406);

2. Statutu uchwalonego uchwałą nr XI/82/2007 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 listopada 2007 r.

 

§ 2 

Siedziba Domu Kultury w Zelowie znajduje się w Zelowie przy ul. Kościuszki 74.

 

§ 3 

Organizatorem Domu Kultury w Zelowie jest Gmina Zelów.

 

§ 4 

Dom Kultury w Zelowie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr II.

 

§ 5

Użyte w Regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:

 

1. Dom Kultury – Dom Kultury w Zelowie,

2. Dyrektor – dyrektor Domu Kultury w Zelowie,

3. Organizator – Gmina Zelów.

 

Rozdział II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU KULTURY

 

§ 6

1. W skład struktury organizacyjnej Domu Kultury wchodzą:

a) Pracownicy zarządzający:

– dyrektor,

– główny księgowy;

b) Pracownicy działalności podstawowej – instruktorzy merytoryczni:

– starszy instruktor,

– instruktor;

c) Instruktorzy zespołów artystycznych:

– instruktor tańca.

d) Pracownicy administracji:

– specjalista ds. płac,

– specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych;

e) Pracownicy obsługi:

– operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych,

– pracownik gospodarczy.

 

2. Strukturę organizacyjną Domu Kultury określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Domem Kultury kieruje Dyrektor, który odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych, właściwe gospodarowanie mieniem i posiadanymi środkami finansowymi oraz reprezentuje go na zewnątrz.

4. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony pracownik na podstawie udzielonego upoważnienia.

 

 

Rozdział III

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA

 

§ 7

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

a) racjonalną i oszczędną gospodarkę środkami finansowymi i materiałowymi,

b) majątek i stan Domu Kultury,

c) organizację pracy,

d) dyscyplinę pracy,

e) stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2. Do zakresu działania Dyrektora Domu Kultury należy w szczególności:

a) składanie w imieniu Domu Kultury oświadczenia woli, w tym zaciąganie zobowiązań i zarządzanie mieniem;

b) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

c) nadawanie ogólnego kierunku działalności Domu Kultury oraz sprawowanie nadzoru nad tą działalnością;

d) określanie struktury organizacyjnej;

e) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Domu Kultury oraz podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy pracownikami;

f) przestrzeganie terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań oraz kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników;

g) odpowiedni dobór pracowników i zatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

h) wynagradzanie pracowników zgodnie z regulaminem wynagradzania Domu Kultury i obowiązującymi przepisami prawa;

i) pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu Kultury na podstawie umowy o pracę;

j) wydawanie zarządzeń, wytycznych, instrukcji, poleceń służbowych ustnych i pisemnych;

k) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Statutu Domu Kultury oraz obowiązujących regulaminów i przepisów wewnętrznych;

l) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

m) współdziałanie z Organizatorem w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

 

Rozdział IV

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

§ 8

1. Główny księgowy Domu Kultury ponosi odpowiedzialność za:

a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

b) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym za prawidłową realizację dyspozycji środkami pieniężnymi.

 

2. Do zakresu działania Głównego księgowego należy w szczególności:

a) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

b) koordynacja i akceptacja czynności związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych w zgodności z planem finansowym;

c) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

d) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych;

e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

f) wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów;

g) bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego oraz należności i zobowiązań;

h) terminowe i prawidłowe rozliczanie otrzymanych dotacji;

i) nadzór nad gospodarką rzeczowo-materiałową i mieniem Domu Kultury;

j) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania inwentaryzacji;

k) nadzór nad planowaniem i wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

l) przestrzeganie elementów systemu kontroli zarządczej na płaszczyźnie powierzonej odpowiedzialności;

m) współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolującymi.

 

Rozdział V

OGÓLNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW

§ 9

1. Każdy pracownik otrzymuje zakres uprawnień, obowiązków i czynności, za wykonanie których jest odpowiedzialny przed bezpośrednim przełożonym.

2. Pracownicy Domu Kultury zobowiązani są do:

a) terminowego, rzetelnego i profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań, obowiązków i czynności;

b) znajomości przepisów prawa z zakresu swoich obowiązków i kompetencji przypisanych niniejszym Regulaminem oraz zakresem czynności, jak i wewnętrznych regulacji w zakresie zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu obowiązków;

c) właściwego i racjonalnego korzystania z powierzonego mienia oraz zabezpieczenia go przed utratą i zniszczeniem;

d) korzystania tylko z legalnego oprogramowania komputerowego posiadającego aktualną licencję, zainstalowanego bezpośrednio przez administratora systemu lub za jego zgodą;

e) przestrzegania ustanowionego w zakładzie pracy systemu kontroli zarządczej;

f) przestrzegania ochrony danych osobowych uzyskiwanych w związku z wykonywaną pracą;

g) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić zakład pracy na szkodę;

h) zachowania kultury osobistej i tworzenia atmosfery współpracy oraz przestrzegania kodeksu etyki;

i) należytego zabezpieczenia pomieszczeń w przypadku zamykania zakładu pracy;

j) przestrzegania warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów bhp i p.poż., regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego oraz do przestrzegania wszelkich innych przepisów wewnętrznych podanych do wiadomości.

 

Rozdział VI

ZAKRESY ZADAŃ I KOMPETENCJI POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY

 

§ 10

Zakres zadań i kompetencji pracowników działalności podstawowej

 

– instruktorów merytorycznych

 

1) Organizowanie imprez artystycznych w formie koncertów, festiwali i spektakli z udziałem wykonawców profesjonalnych i amatorskich.

2) Organizowanie występów i prezentacji własnych zespołów artystycznych oraz uczestnictwa zespołów w przeglądach, konkursach itp.

3) Organizowanie różnych form działalności z zakresu edukacji kulturalnej, w tym spotkań autorskich z osobami prezentującymi różne dziedziny kultury, sztuki i wiedzy.

4) Inspirowanie i organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, adresowanych do mieszkańców gminy.

5) Współpraca z lokalnymi twórcami oraz twórcami z innych miejscowości.

6) Prowadzenie działalności wystawienniczej i edytorskiej.

7) Zbieranie, gromadzenie i wykorzystywanie w pracy materiałów faktograficznych dotyczących dziedzictwa kulturowego Zelowa.

8) Wykonywanie scenografii oraz prac plastycznych związanych z reklamą i promocją działalności Domu Kultury.

9) Prowadzenie naboru do zespołów artystycznych i zespołów zainteresowań.

10) Koordynacja pracy instruktorów artystycznych – godzinowych, prowadzących zajęcia zespołów.

11) Udzielanie doradztwa w zakresie edukacji artystycznej i wyboru form zajęć prowadzonych w Domu Kultury.

12) Prowadzenie konsultacji wychowawczo-pedagogicznych z instruktorami artystycznymi, rodzicami i uczestnikami zajęć.

13) Udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej innym organizatorom działalności kulturalnej.

14) Współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie realizacji zadań Domu Kultury oraz w celu organizacji i realizacji wspólnych projektów i wydarzeń.

15) Opracowywanie i sporządzanie informacji, harmonogramów, planów, sprawozdań i innych dokumentów z zakresu działalności Domu Kultury.

16) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Domu Kultury.

17) Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych w celu wzbogacenia oferty programowej Domu Kultury; sporządzanie wniosków aplikacyjnych, wystąpień, rozliczeń.

18) Przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności Domu Kultury do serwisów informatycznych i mediów.

 

§ 11

Zakres zadań i kompetencji instruktora tańca

 

1) Rozpoznawanie i identyfikowanie zainteresowań i tradycji kulturalnych środowiska lokalnego.

2) Opracowywanie i reklamowanie informacji o zajęciach tanecznych i warunkach uczestnictwa.

3) Prowadzenie zajęć tanecznych w różnych grupach wiekowych.

4) Przygotowywanie materiałów repertuarowych oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

5) Przygotowywanie uczestników zajęć do prezentacji umiejętności tanecznych podczas różnego rodzaju występów, pokazów itp.

6) Organizowanie dyskusji z uczestnikami zajęć nad osiągniętymi rezultatami artystycznymi i edukacyjnymi jako formy doskonalenia wiedzy i umiejętności artystycznych.

7) Inspirowanie i organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem tańca i zabaw ruchowych.

 

 

§ 12

Zakres zadań i kompetencji pracowników administracji

 

1. Do zadań specjalisty ds. płac należy w szczególności:

1) Naliczanie płac i sporządzanie listy wynagrodzeń pracowników Domu Kultury.

2) Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

3) Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników i ich rodzin.

4) Sporządzanie i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS i Urzędu Skarbowego, rozliczanie składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

5) Przygotowanie przelewów i dokonywanie terminowych płatności podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

6) Sporządzanie dokumentacji dotyczącej wynagradzania i zatrudniania pracowników.

7) Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy.

8) Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

9) Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników.

 

2. Do zadań specjalisty ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych należy w szczególności:

1) Administrowanie informatycznym systemem sieciowym Domu Kultury oraz pocztą elektroniczną.

2) Prowadzenie obsługi technicznej stanowisk komputerowych.

3) Dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań.

4) Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania zainstalowanego sprzętu komputerowego.

5) Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania.

6) Administrowanie systemami komputerowymi.

7) Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego, usuwanie drobnych awarii oraz zlecanie napraw serwisom zewnętrznym.

8) Prowadzenie strony internetowej Domu Kultury.

9) Prowadzenie spraw z zakresu obsługi elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym.

10) Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, programów, licencji.

11) Prowadzenie spraw należących do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

12) Przygotowywanie grafiki na potrzeby strony internetowej Domu Kultury oraz projektów graficznych do druku.

13) Prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych.

 

§ 13

Zakres zadań i kompetencji pracowników obsługi

 

1. Do zadań operatora obsługi i naprawy urządzeń technicznych należy w szczególności:

1) Montaż i demontaż sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego podczas zajęć zespołów artystycznych, imprez i uroczystości.

2) Obsługa techniczna imprez i uroczystości oraz zajęć zespołów artystycznych.

3) Współpraca z wykonawcami, instruktorami merytorycznymi i artystycznymi w zakresie dźwiękowej realizacji imprez i uroczystości.

4) Konserwacja i naprawa sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, urządzeń sanitarnych oraz innych urządzeń technicznych.

5) Sprawdzanie poprawności działania sieci c.o.

6) Bieżący nadzór nad stanem technicznym budynku.

7) Wykonywanie prac remontowo-konserwcyjnych.

8) Nadzór nad przygotowywaniem sali widowiskowej na imprezy i uroczystości.

9) Koordynacja prac związanych z wynajmem pomieszczeń i sprzętu.

10) Przygotowywanie i montaż różnego rodzaju dekoracji.

11) Dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych Domu Kultury.

 

2. Do zadań pracownika gospodarczego należy w szczególności:

1) Bieżące sprzątanie wszystkich pomieszczeń Domu Kultury.

2) Czyszczenie, mycie i konserwacja powierzchni przeznaczonych do sprzątania.

3) Okresowe mycie szyb i okien, drzwi, mebli oraz innych przedmiotów i urządzeń wymagających tego rodzaju czynności.

4) Bieżące utrzymywanie porządku wokół budynku: zamiatanie, odśnieżanie i posypywanie chodników w okresie zimowym.

5) Zabezpieczanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych – utrzymanie drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej.

6) Przeprowadzanie dezynfekcji urządzeń sanitarnych.

7) Utrzymywanie w należytym stanie i porządku urządzeń, narzędzi, strojów, rekwizytów i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie zakładu pracy.

8) Bieżące sprawdzanie stanu i zabezpieczenia pomieszczeń.

 

 Rozdział VII

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14

1. Niniejszy Regulamin łącznie ze statutem, regulaminem pracy i regulaminem wynagradzania stanowi dokumentację podstawową Domu Kultury.

2. Szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników określają zakresy obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności związane z zajmowanym stanowiskiem.

3. Regulamin zostaje nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

4. Zmiany w Regulaminie i schemacie organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Deklaracja

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Patroni roku 2024

 USTANOWIENI PRZEZ SEJM I SENAT RP

 

ROK POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW


ROK EDUKACJI EKONOMICZNEJ


RODZINA ULMÓW


MAREK HŁASKO


Abp ANTONI BARANIAK


ROMUALD TRAUGUTT


WINCENTY WITOS


MELCHIOR WAŃKOWICZ


KAZIMIERZ WIERZYŃSKI


ZYGMUNT MIŁKOWSKI


WITOLD GOMBROWICZ


CZESŁAW MIŁOSZ


WŁADYSŁAW ZAMOYSKI


Kontrast

Nasi Partnerzy

RODO

RODO

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg